Tramwaj-Wodny.pl

W razie pytań porozmawiaj z nami

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE – ELEKTRONICZNYCH

 • 1. ZAKRES REGULAMINU
  • Regulamin sprzedaży ma zastosowanie do:

zakupu biletów on-line – elektronicznych uprawniających do korzystania z przewozu środkiem transportu zbiorowego drogą wodną organizowanych przez FHU NAUTIC Aleksander Cichosz statkiem FALCON

Regulamin sprzedaży określa:

 • warunki i zasady korzystania ze strony www.tramwaj-wodny.pl
 • zasady zakupu biletów on-line – elektronicznych
 • zawarcie umowy przewozu
 • anulowanie transakcji
 • składanie i rozpatrywanie wniosków reklamacyjnych
 • przetwarzanie danych osobowych
 • prawa i obowiązki klienta, pasażera, przewoźnika

Regulamin sprzedaży zamieszcza się na stronie internetowej www.tramwaj-wodny.pl

 • 2. SŁOWNIK TERMINÓW I ZNACZEŃ
 • przewoźnik, armator statku FALCON – FHU NAUTIC Aleksander Cichosz ul. Dworcowa 52, 84-100 Gnieżdżewo NIP 591-148-10-30 REGON
 • bilet on-line – elektroniczny – dokument, który można nabyć na stronie www.tramwaj-wodny.pl potwierdzający zawarcie umowy zakupu i przewozu, uprawniający osobie na nim wskazanej do korzystania – po okazaniu dokumentu ze zdjęciem jeżeli  obejmuje bilet zniżkowy . W przypadku biletu on-line – elektronicznego uprawniającego na przejazd więcej niż jedną osobę zaokrętowanie wszystkich osób musi odbyć się jednocześnie, przy zaokrętowaniu obecna musi być ta osoba, której dane są wskazane na bilecie, jeżeli któremuś z uczestników przysługuje bilet ulgowy jest zobowiązany do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki
 • pasażer/klient – każda osoba, odbywająca rejs na podstawie biletu on-line – elektronicznego lub zakupionego w kasie biletowej
 • umowa zakupu i przewozu – umowa zawarta za pomocą strony www.tramwaj-wodny.pl na przewóz osób w transporcie wodnym wg. Cennika i regulaminu zniżek
 • płatność on-line – opłacenie należności za zakup biletu on-line – elektronicznego
 • polityka prywatności strony www.tramwaj-wodny.pl – dokument formułujący zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od klientów za pośrednictwem strony przez administratora danych osobowych
 • regulamin przewozu osób i rzeczy – zbiór przepisów porządkowych do których należy się zastosować w ramach przejazdów środkami transportu zbiorowego drogą wodną są dostępne pod adresem www.tramwaj-wodny.pl
 • 3. OGÓLNE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY www.tramwaj-wodny.pl
  • klient strony www.tramwaj-wodny.pl powinien zapoznać się z treścią regulaminu sprzedaży, polityką prywatności, regulaminem zniżek oraz regulaminem przewozu osób i rzeczy.
  • W celu zakupu biletu on-line – elektronicznego obowiązkowe jest wypełnienie formularza na stronie www.tramwaj-wodny.pl. Aby wypełnić formularz klient jest zobowiązany do udostępnienia niezbędnych danych:
   • imię
   • nazwisko
   • telefon
   • adres e-mail
  • zapoznać się z treścią regulaminu sprzedaży, polityką prywatności, regulaminem zniżek, regulaminem przewozu osób i rzeczy
  • podczas wypełniania formularza zaakceptować poprzez zaznaczenie zgody „regulamin zakupów”

 

 • 4. Nabycie biletu on-line – elektronicznego zawarcie umowy przewozu
 • Transakcji zakupu biletów on-line – elektronicznych na statek FALCON dokonywać można korzystając ze strony www.tramwaj-wodny.pl
 • statek FALCON umożliwia klientom zakup następujących biletów: on-line – elektronicznych na wykonanie usługi przewozu:
  • pasażerskich, na określony dzień i godzinę oraz określony port zaokrętowania. – normalne, ulgowe, rower
 • W przypadku biletu on-line – elektronicznego uprawniającego na przejazd więcej niż jedną osobę:
  • zaokrętowanie wszystkich osób musi odbyć się jednocześnie
  • pasażerowie są uprawnieni do korzystania z przejazdu po okazaniu dokumentu ze zdjęciem w przypadku korzystania z biletów ze zniżką, dokument ten musi uprawniać do korzystania ze zniżki.
 • Bilet on-line – elektroniczny
  • uprawnia do wejścia na statek, i przebycia trasy zgodnie z biletem
  • gwarantuje miejsce siedzące – miejsca te nie są numerowane
 • Bilety on-line – elektroniczne występują w formie pliku PDF i są ważne z dokumentem ze zdjęciem w przypadku korzystania ze zniżek
 • W celu nabycia elektronicznego biletu on-line należy wejść na stronę www.tramwaj-wodny.pl wybrać odpowiedni port, datę i godzinę, ilość osób, przysługujące zniżki i dokonać płatności
 • Płatności on-line dokonuję się poprzez link „KUPUJĘ I PŁACĘ”
 • Brak otrzymania potwierdzenia płatności w terminie 30 min na konto portalu tramwaj-wodny.pl, o których mowa w § 4. ust. 8 powoduje automatyczne anulowanie zamówienia
 • Transakcja zostaje zawarta w momencie przekazania płatności on-line na konto portalu tramwaj-wodny.pl W momencie zaksięgowania płatności, na adres poczty elektronicznej klienta podany w formularzu zostaną wysłane:
  • potwierdzenie dokonania transakcji
  • bilet elektroniczny
 • Do skorzystania z usługi rejsu statkiem FALCON uprawnia ważny bilet on-line – elektroniczny w formie wydruku na papierze albo zapisany na przenośnym urządzeniu elektronicznym w formacie PDF. Urządzenie musi posiadać sprawny, nieuszkodzony i czytelny ekran aby sprawdzenie biletów przebiegało sprawnie, w przeciwnym wypadku obsługa statku może odmówić wpuszczenia na statek pasażerów uprawnionych do przejazdu.
 • Bilety on-line – elektronicznym są ważne w terminach i zakresie na nich określonych
 • Na portalu tramwaj-wodny.pl można dokonać transakcji zakupu biletu on-line – elektronicznego na rejs statkiem FALCON nie później niż 30 minut przed rejsem

 

 • 5. WARUNKI ANULOWANIA TRANSAKCJI I ZWROT BILETU ON-LINE – ELEKTRONICZNEGO, ZMIANY TERMINU, ZWROTU Z POWODU ANULOWANIA REJSU
 • Strona www.tramwaj-wodny.pl nie umożliwia i nie zezwala na zwrot zakupionego biletu on-line – elektronicznego
 • Po przeprowadzeniu potwierdzonej transakcji zakupu biletu na rejs, pasażer otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakupu wraz z biletem
 • Całkowity zwrot opłaty za odwołany przez armatora rejs zakupiony na stronie tramwaj-wodny.pl z przyczyn niezależnych(zbyt silny wiatr lub awaria) będzie zwrócony na adres konta z którego dokonano zakupu biletu on-line – elektronicznego.  Czas realizacji zwrotu jest zależny od pośrednika płatności.
 • 6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
  • Przewoźnik ma prawo:
   • odstąpić od umowy zakupu biletu on-line – elektronicznego zawartej przy wykorzystaniu strony www.tramwaj-wodny.pl w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu sprzedaży
   • anulować transakcję, w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną
   • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku nadużyć na stronie www.tramwaj-wodny.pl np.: działań niezgodnych z przeznaczeniem, łamaniem regulaminu przewozu osób i rzeczy
   • odwołać rejs na dany dzień bez podania przyczyny, nie później niż 5 min przed rejsem. Informacja o anulowaniu rejsu przez armatora zostanie wysłana na maila podanego podczas kupna biletu on-line – elektronicznego
   • Przesunąć czas wypłynięcia rejsu ze względu na warunki pogodowe nie później niż 30 min, po upływie 30 min klient ma prawo domagać się zwrotu za poniesione koszty.
  • W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem strony www.tramwaj-wodny.pl przewoźnik jest zobowiązany do:
   • wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową;
   • rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego złożonego przez klienta

 

 • 7. PRAWA I OBOWIŻKI PODRÓŻNEGO/KLIENTA
 • Klient ma prawo do:
  • zakupu biletu on-line – elektronicznego za pośrednictwem strony www.tramwaj-wodny.pl w ramach dostępnej puli miejsc,
  • składania wniosków reklamacyjnych,
  • wglądu do danych podanych w trakcie kupowania biletów on-line elektronicznych i uaktualniania ich,
  • przeglądania historii transakcji,
  • prawa związane z danymi osobowymi, patrz Polityka prywatności
 • Klient zobowiązany jest:
  • zapoznać się z treścią Regulaminu sprzedaży, Polityki prywatności przewoźnika, Regulaminem zniżek, Regulaminem przewozu osób i rzeczy, oraz cennikiem
  • korzystać ze strony www.tramwaj-wodny.pl zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • podać przy korzystaniu ze strony www.tramwaj-wodny.pl prawdziwe i aktualne dane,
  • wydrukować czytelnie bilet elektroniczny albo zapisać na przenośnym urządzeniu elektronicznym w formacie PDF bilet on-line – elektroniczny
  • Pasażer podczas korzystania z biletu on-line – elektronicznego zobowiązany jest do stosowania się do przepisów porządkowych przewoźnika zawartych w Regulaminie przewozu osób i rzeczy
  • Pasażer odbywający rejsy zobowiązany jest do posiadania przy sobie biletu on-line – elektronicznego i udostępnienia załodze w przypadku kontroli

 

 • 8. PRZETWARZANIE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w ramach zakupu biletu on-line – elektronicznego jest FHU NAUTIC Aleksander Cichosz
 • Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak zgody na podanie określonych danych w przypadku składania zamówienia uniemożliwia zakup biletu.
 • Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 • FHU NAUTIC Aleksander Cichosz zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
 • FHU NAUTIC Aleksander Cichosz chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 • Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnione są Klientowi w Polityce Prywatności na stronie www.tramwaj-wodny.pl
 • 9. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW REKLAMACYJNYCH
 • Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu.
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres przewoźnika FHU NAUTIC Aleksander Cichosz ul. Dworcowa 52, 84-100 Gnieżdżewo lub na e-mail info@tramwaj-wodny.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 3 tygodni od daty doręczenia.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  • dzień i godzinę oraz określony port zaokrętowania i wyokrętowania (trasę),
  • dane nabywcy biletu tj. imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, opcjonalnie adres e-mail,
  • dane identyfikujące bilet on-line – elektroniczny,
  • opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym §9 przewoźnik wzywa reklamującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu, aby usunął braki w wyznaczonym terminie (termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania); niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 • 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  • Rejsowicz ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z rejsu maksymalnie na 3 godziny przed planowanym odpłynięciem statku.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, rejsowicz musi poinformować firmę Tramwaj-wodny.pl o swojej rezygnacji za pośrednictwem e-maila na adres: info@tramwaj-wodny.pl
  • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, rejsowiczowi przysługuje zwrot pełnej kwoty zapłaconej za bilet.
  • Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez przewoźnika informacji o rezygnacji.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zmiany niniejszego Regulaminy sprzedaży mogą nastąpić w każdym czasie. Nie mogą pozbawiać Klientów praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany Regulaminu sprzedaży może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze strony www.tramwaj-wodny.pl
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy:
  • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
Scroll to Top